ดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เทศบาลตำบลบางเลน

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 29 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานโครงการศาสตร์พระราชา ตุ้มโฮมลูกหลานสืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ
3.เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 40 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสวัสดิการชุมชน