ดูงานจาก อบต.ซะแกซำ อบต.หนองแปน 2/8/2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางชมพูนุช อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดู มี 2 คณะ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 47 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 90 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี