ดูงานจาก เทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 44 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี