ดูงานจาก เทศบาลตำบลสำนักท้อน

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสำนักท้อน  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  จำนวน 150 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน