ดูงาน เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 19 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน 29