ดูงาน 2 คณะ ดังนี้ 1.องค์การบริหารตำบลกองดิน 2.องค์การบริหารตำบลกวางโจน

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้ 1.องค์การบริหารตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและมีคุณภาพ
2.องค์การบริหารตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 49 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ