ดูงาน 2 คณะ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า 2.องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

วันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 90 คน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 80 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน (ศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนพิการในชุมชน)