ดูงาน 2 คณะ 1.เทศบาลตำบลชะอวด 2.เทศบาลตำบลใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้ 1.เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา จำนวน 114 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน