ดูงาน 3 คณะ 1.องค์การบริหารตำบลสินเจริญ 2.องค์การบริหารตำบลโพธิ์ศรี 3.องค์การบริหารตำบลหนองทัพไทย

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารตำบลสินเจริญ  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 90 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2.องค์การบริหารตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 46 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ
3.องค์การบริหารตำบลหนองทัพไทย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 90 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร