ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กลิ่นมูลสัตว์

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เเละนิติกร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสัตว์ เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป