ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ร่วมกับ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ใหญ่บ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6 ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลยบริเวณท่าดินปุ่น บ้านโพนค่าย