ตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าในชุมชน

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า/แผงจำหน่ายอาหารในชุมชนตำบลนาอ้อ ตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)