ตั้งจุดคัดกรอง ที่ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลนาอ้อ ตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ณ ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยจะจัดตั้งจุดคัดกรองนี้ขึ้นเป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลง