ติดตามการขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาสำหรับดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย (พื้นที่นำร่อง)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อและกลุ่มผู้สูงอายุจากโรงเรียนอาวุโสศึกษา ต้อนรับ นางเพลินจิต ใจอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ โดยคณะได้มาตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาสำหรับดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย (พื้นที่นำร่อง)