ติดป้ายเตือนระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดป้ายเตือนระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่