ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3

วันที่ 18 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 65 คน โดยได้เข้าเยี่ยมชมลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อเรียนรู้เรื่องบ้านไทเลย และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชนบ้านนาอ้อ