ต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำนวน 3 ท่าน โดยคณะได้มาติดตามสถานการณ์การดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการคัดเลือกกองทุนดีเด่นและติดตาม/ประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ