ต้อนรับคณะจาก สปป.ลาว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะจาก แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงเวียงจันทร์ ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 60 ท่าน โดยการนำของท่านนายอำเภอเมืองเลย ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตชุมชน