ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

วันที่ 11 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จำนวน 30 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ