ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 36 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านหลักธรรมาภิบาล