ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองนาง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองนาง จังหวัดหนองคาย จำนวน 45 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน