ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ  พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 40 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ โรงเรียนผู้สูงอายุ และกองทุน LTC