ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ดี