ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 53 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี