ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลท่าเกวียน

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลท่าเกวียน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  จำนวน 80 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่มาแห่งรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต