ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี