ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะกด จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย นายกเทศมนตรี นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี และคณะที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลสะกด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี โดยมีนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนึ้