ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น