ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี