ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 80 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 45 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล