ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ 1.เทศบาลตำบลปากแพรก 2.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ
1.เทศบาลตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 140 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์