ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 2.เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
2.เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จำนวน 120 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน