ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 230 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพประชาชน การสร้างนวัตกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น การจัดการขยะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 60 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 54 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องบริหารจัดการของกลุ่มสตรี