ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ 1.เทศบาลตำบลลำทับ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย 3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้
1.เทศบาลตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวน 37 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษา
2.องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 89 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข และเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 60 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส