ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ 1.องค์การบริหารตำบลต้นมะพร้าว 2.องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม 3.องค์การบริหารตำบลสามเมือง

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารตำบลต้นมะพร้าว  อำเภอเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 40 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและด้านการบริหารจัดการขยะ
2.องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 55 คน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.องค์การบริหารตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 50 คน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร