ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ 1.องค์การบริหารตำบลโนนโพธิ์ 2.เทศบาลตำบลโนนสูง 3.องค์การบริหารตำบลหนองโน

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และวิธีดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 43 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการที่ดี
3.องค์การบริหารตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 46 คน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารจัดการขยะในชุมชน