ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ 1.เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 3.เทศบาบตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้
1.เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 123 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน
2.องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 44 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรวมกลุ่มทำงานหัตถกรรม
3.เทศบาบตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 45 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน