ต้อนรับคณะสื่อมวลชน

วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อและชมรมการท่องเที่ยวตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประเพณีในชุมชนและท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดย อพท. จำนวน 25 คน โดยคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันทโชติ ที่วัดศรีจันทร์ และลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ