ต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมคณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี ด้านความโปร่งใสมีส่วนร่วม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวอนัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวสุกัญญา ระวาดไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พ.จ.อ.วีระพงษ์ มาวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.นางสาววิไลวรรณ จันทะบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน ชก ได้ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการที่ดี ด้านความโปร่งใส มีส่วนร่วม โดยมีการลงนามความร่วมมือให้ความช่วยเหลือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน โดยมอบให้นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ เป็นผู้ดำเนินการประสานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน