ต้อนรับบุคลากรและแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้าย

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และคณะ ได้ต้อนรับ นางสุกัญญา ไชยะวาด ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ นายเจริญชัย พรหมศรีจันทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลนาอ้อ และขอแสดงความยินดีกับนายปรีชา ชัชวาลย์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย