ต้อนรับ นางศศิฑอรณ์ สุวรรณมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับ นางศศิฑอรณ์ สุวรรณมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุนันทา มิตรงาม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมลานวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ