ต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล (ภริยา) รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยม กลุ่มตัดเย็บหน้ากากอนามัย เทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมให้คำแนะนำ และวิธีการป้องกัน การดูแลตัวเอง ในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมี นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นางพรรณพิศ มิ่งขวัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย นางประภัสสร ปุณชัยสุมา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย