ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสาวเนตร์นวรี พาคำ และ นางบุศรินทร์ โกมลไส นำทีมต้อนรับ นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะ โดยคณะได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบ้านมั่นคง เทศบาลตำบลนาอ้อ และร้านค้าสวัสดิการชุมชน หมู่ที่ 3 โดยมี นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดเลย และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเดินทางมากับคณะผู้ตรวจฯ ในครั้งนี้ด้วย