ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลนาอ้อ ใช้เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยท่านได้ลงพื้นทีเพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ เข้าร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อย่างพร้อมเพรียง