ทต.นาเยีย,สังขะ 5-11-2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจำนวน 2 คณะ ดังนี้
1.เทศบาลตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม