ทต.สันนาเม็ง 19-11-2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการขององค์กรสู่องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562