ทต.โคกสะอาด 2-12-2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 32 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี งานสาธารณสุข งานพัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ และการบริหารจัดการตามที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563