ทบ.ป่าสัก, อบต.โพนงาม, ทบ.เขาน้อย 7-12-2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะดังนี้
1. เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองพูน จังหวัดลำพูน  จำนวน 40 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับสวัสดิการกองทุนออมวันละบาท
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 150 คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี
3. เทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 83 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี