ทำแผนท่องเที่ยว อพท

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)” จัดโดยองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) การประชุมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคำแดง เทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนาอ้อ ชุมชนนาอ้อเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ 1 ใน 14 แห่ง ของจังหวัดเลย ซึ่งดำเนินงานโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลนาอ้อก๋อ