นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้รณรงค์รักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อสร้างงความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้รณรงค์รักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อสร้างงความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
โดยมอบให้กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ และล้างตลาด ร่วมใจ